HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Poslovna politika vodenja

Strateške usmeritve

Poslovna politika

V vsakem trenutku verjamemo v dvoje: vedno več in vedno bolje. Z ustvarjalno delovno energijo vsak dan znova začenjamo svoje poslanstvo: ustvarjati novo, presežno vrednost za najširši krog uporabnikov. Pri svojem delovanju in snovanju smo energični.

 

Poslanstvo HSE,

ene od vodilnih slovenskih družbe s področja energetike, je poleg ohranjanja vodilne vloge pri obvladovanju proizvodnje električne energije tudi vodilna vloga na domačem veleprodajnem trgu ter zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe in prizadevanje za razvoj slovenskega energetskega gospodarstva in znanosti ter njuna uveljavitev v mednarodnem okolju.

 

Vizija HSE

Vizija HSE je zagotoviti optimalno izrabo slovenskih energetskih virov s poudarkom na obnovljivih virih energije in s strokovnimi kadri ter vzpostaviti konkurenčno družbo na globalnem energetskem trgu, hkrati pa razširiti svojo dejavnost in na ta način zmanjšati poslovna tveganja, ki so posledica nihanj na posameznem produktnem trgu.

 

Naše vrednote

Vrednote HSE se odražajo v odnosih do vseh deležnikov od uporabnikov, družbenega okolja, zaposlenih, poslovnih partnerjev do lastnikov. V središču so:

·        skrb za zadovoljstvo uporabnikov storitve HSE,

·        razvoj odgovornega dolgoročnega razmerja s poslovnimi partnerji,

·        trajnostni razvoj preko varovanja okolja in uporabe obnovljivih virov energije,

·        prizadevanje za strokovno usposobljenost,

·        zagotavljati dovolj visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti sistemov vodenja,

·        nenehno izobraževanje in motivacijsko delovno okolje za zaposlene,

·        zagotavljanje varnih in stabilnih delovnih mest ter ustvarjalnega delovnega okolja,

·        učinkovito poslovanje in ustvarjanje donosa lastnikom,

·        stalno izboljševanje sistema vodenja.

Politika sistema vodenja

Integrirana politika sistema vodenja

Združuje kakovost, ravnanje z okoljem, varnost in zdravje pri delu ter upravljanje varovanja informacij.

Celoten sistem temelji na naslednjih načelih:

·        odgovornosti za realizacijo konkretnih nalog ter s tem povezanih nedvoumno določenih pooblastilih,

·        obvladovanju vseh vrst tveganj,

·        odgovornost za doseganje ciljev kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti je sestavni del osnovnih zahtev za realizacijo posameznih nalog,

·        vsak posameznik, naj si bo na vodilnem, vodstvenem ali izvajalskem delovnem mestu, je odgovoren za doseganje ciljev kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti, seveda v skladu s svojimi odgovornostmi in pooblastili.


Kakovost

Med glavne cilje naše družbe smo postavili cilj, da bomo uskladili procese po zahtevah standarda vodenja kakovosti ISO 9001.

Naši stalni cilji kakovosti so konkretizirani v Strateškem načrtu podjetja in v Poslovnem načrtu družbe in so naslednji:

·        zadostiti naročnikovim zahtevam,

·        doseči zastavljene strateške in taktične cilje poslovanja,

·        doseči optimalno organiziranost in preglednost poslovanja,

·        poslovati v skladu z veljavnimi predpisi in

·        nenehno bdeti nad ekonomiko poslovanja, prepoznavati tveganja in sprejemati ukrepe, ki naj omogoči uspešno poslovanje družbe.

 

Ravnanje z okoljem

HSE se z svojimi družbami zaveda, da ekološko ozaveščeno podjetje zagotavlja prijetno delovno okolje ter sožitje s sosedi. Prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja skrbi za okolje so izredno intenzivna na krajevni in državni ravni. Stremi se za stalnim izboljševanjem delovnih in življenjskih razmer zaposlenih in prebivalcev v okolici družb.

Prav zato je izoblikovana primerna okoljska politika usklajena z zahtevami standarda ISO 14001.

Temeljni cilj okoljske politike je trajna uravnoteženost, ki jo je moč doseči s preventivnimi ukrepi, preprečevanjem škod v okolju, z delitvijo odgovornosti in vključevanjem varstva okolja v posamezne poslovne procese.

Okoljska politika družbe HSE izhaja iz strateških usmeritev HSE in družb skupine HSE.

Zavedamo se, da je skrb za zdravo okolje temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naših dejavnosti, zato skrbimo predvsem za delovanje procesov v skladu z zakonodajo ter drugimi pravnimi akti, spremljanje in ocenjevanje vplivov na okolju pri obratovanju elektrarn in premogovnika, reševanje skupne problematike družb s področja varstva okolja, prilagajanje obratovanja novim predpisom iz področja varstva okolja, obveščanje zaposlenih in javnosti o stanju ter dosežkih na področju varovanja okolja, sodelovanje z zainteresiranimi strankami. Takoj ukrepamo v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev, še posebej pa ob izrednih razmerah. S postavljanjem ustreznih okoljskih ciljev skušamo doseči stalno izboljševanje na področju varovanja okolja.

Zavedamo se, da današnji razvoj ne sme ogrožati razvoja sedanje in prihodnjih generacij.

 

Varnost in zdravje pri delu

Skrb za izboljševanje zdravega in varnega delovnega okolja z upoštevanjem specifičnosti procesov HSE in družb skupine HSE je sestavni del kulture skupine HSE in odraža našo skrb za zaposlene ter odnos do družbenega okolja, v katerem živimo in delujemo. Izpolnjevanje zahtev veljavne zakonodaje nam pri tem pomeni le minimum, ki ga upoštevamo in nadgrajujemo z zahtevami standarda OHSAS 18001. Politika VZD in PV se redno dopolnjuje z izjavo o varnosti ob revizijah ocene tveganja.

 

Upravljanje varovanja informacij

Z razvojem tržnega sistema na področju električne energije, novih tehnologij in novih organizacijskih modelov se pojavljajo nova tveganja v poslovanju, ki lahko brez primernih ukrepov postanejo neobvladljiva. Zato smo uvedli sistem varovanja, s tem smo dosegli večjo stopnjo varovanja zaupnosti, neoporečnosti ter razpoložljivosti informacij podjetja. Z implementacijo standarda varovanja informacij po ISO/IEC 27001 smo zagotovili ustrezne mehanizme za stalen nadzor in ocenjevanje varnosti informacij ter na podlagi tega tudi upravljanje s tveganji v povezavi z informacijskimi sredstvi. Pomemben dejavnik v tem procesu je tudi ozaveščanje zaposlenih o nujnosti uvedbe določenih varnostnih kontrol.